Kurtka parka — nutka stylu mili­tar­nego w dam­skiej gar­de­ro­bie

Mili­tarne akcenty już dawno wkradły się w łaski pro­jek­tantów kobie­cej mody. Prak­tyczne rozwiązania o cie­ka­wej sty­li­styce pod­bi­jają świat, a parka to jedno z bar­dziej inte­re­sujących okryć. Zapew­nia ciepło i pod­kreśla nie­zależność.

Mili­tarna kurtka parka — pro­po­zy­cja nie­ustan­nie na cza­sie

Oliw­kowy kolor parki dam­skiej i inne odcie­nie khaki mocno nawią­zują do ory­gi­nal­nej wer­sji kurtki parki, która została zapro­jek­to­wana jako kurtka dla armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Za jej pier­wo­wzór posłu­żyły okry­cia sto­so­wane przez Eski­mo­sów i inne ludy zamiesz­ku­jące rejony świata o suro­wym kli­ma­cie, takie jak Ala­ska i Sybe­ria. Typowa parka zimowa była szyta ze skór fok i reni­fe­rów, a słowo „parka” w języku Inu­itów — rdzen­nych miesz­kań­ców Gren­lan­dii, Ala­ski, Sybe­rii i Kanady — jest okre­śle­niem zwie­rzę­cej skóry. Co kilka sezo­nów wśród gorą­cych tren­dów poja­wia się wła­śnie parka. Nie tylko kurtka, lecz także płaszcz parka cie­szy się ogrom­nym powo­dze­niem.

Mani­fest nie­zależności — parka dam­ska

Wywo­dząca się od kurtki męskiej kobieca wer­sja parki spraw­dza się w wielu sytu­acjach i można ją łączyć nawet z dość ele­ganc­kimi sty­li­za­cjami, trzeba jed­nak pamię­tać, że sta­nowi mani­fe­sta­cję nie­zależ­no­ści i rów­no­upraw­nie­nia. Na pewno ani parka zimowa, ani parka wio­senna nie pasują do wyra­fi­no­wa­nego i sta­ran­nie dopra­co­wa­nego stylu, jakim jest na przy­kład styl bizne­swo­man. Nawet w płasz­czu parce nie będziesz wyglą­dać bar­dzo poważ­nie. Kurtka czy płaszcz o cha­rak­te­rze mili­tar­nym to przede wszyst­kim genialne pro­po­zy­cje dla kobiet cenią­cych róż­no­rod­ność stylu casu­alo­wego. Nic dziw­nego, że stała się też ele­mentem stroju ruchu hip­pi­sow­skiego. Wiele sub­kul­tur chęt­nie po nią się­gało. Peł­niła nawet funk­cję znaku roz­po­znaw­czego inte­lek­tu­ali­stów.

Prak­tyczna parka dam­ska — od jesieni do wio­sny

Jesie­nią i wio­sną deszcz to czę­sto spo­ty­kane zja­wi­sko atmos­fe­ryczne, na doda­tek dni są o wiele chłod­niej­sze niż latem, a noce bywają wręcz zimne. Nato­miast zimą tem­pe­ra­tura powie­trza znacz­nie się obniża, a opady śniegu są na porządku dzien­nym. Nie­sprzy­ja­jąca pogoda to naj­lep­szy pre­tekst, aby kurtka parka stała się nie­od­łączną czę­ścią każ­dej dam­skiej gar­de­roby. W per­fek­cyjny spo­sób chroni przed nie­po­godą. Można wybrać lżej­szą parkę wio­senną, która przyda się też wcze­sną jesie­nią lub parkę zimową zapew­niającą ochronę, gdy nie tylko wieje mocny wiatr, lecz także pada śnieg lub deszcz i tem­pe­ra­tury odstra­szają przed wyj­ściem z domu.

Lekka i sty­lowa parka wio­senna

Wio­senny deszcz bywa ożyw­czy, ale pod warun­kiem, że nie przy­biera postaci ulewy. Zakła­da­jąc parkę dam­ską, zysku­jesz pew­ność, że nie prze­mok­niesz ani nie prze­mar­z­niesz, nawet gdy nastąpi gwał­towna zmiana pogody. Sko­rzy­staj z płasz­cza parki, który ze względu na swoją dłu­gość jesz­cze lepiej zabez­pie­cza przed prze­mok­nię­ciem. Dosko­nale osła­nia też nerki i spra­wia, że zmienna wio­senna aura prze­staje być pro­ble­mem. Jedną z cha­rak­te­ry­stycz­nych cech parki jest kap­tur — przy­szyty na stałe lub odpi­nany. Stójka pod szyją spra­wia, że podmu­chy wia­tru nie przy­czy­nią się do ewen­tu­al­nej cho­roby.

Orga­nizm osła­biony po zimie jest bar­dziej podatny na infek­cje, lecz dzięki wio­sen­nej parce nie musisz się mar­twić o prze­zię­bie­nia. Wysoki poziom nie­prze­ma­kal­no­ści idzie w parze z lek­ko­ścią mate­riału i wyjąt­kowym sty­lem. Mimo nie­prze­wi­dy­wal­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych możesz śmiało wybrać się na spa­cer. Uni­wer­salna kurtka parka jest wystar­cza­jąco długa, aby ogrze­wać tułów, ale w płasz­czu parce przed skut­kami opa­dów chro­niona jest więk­sza część ciała. Kurtka wyko­nana z mięk­kiego mate­riału zapew­nia wyjąt­kowy kom­fort nosze­nia. Wygodna parka wio­senna jest na tyle cie­pła, że w chłod­niej­sze dni nie jest konieczne zakła­da­nie pod spód gru­bego swe­tra lub wielu warstw stroju na tzw. cebulkę.

Zacho­waj ciepło z parką zimową

Funk­cjo­nalna kurtka parka na zimę jest ocie­plana. Nawet naj­więk­szy mróz nie jest straszny, gdy się ją zakłada. Grube war­stwy ubra­nia są zbędne. Nie trzeba się czuć jak opa­tu­lony bał­wa­nek, który ledwo się rusza. Dostępne są kurtki, które służą zarówno jako parka wio­senna, jak i parka zimowa. Wer­sja z pod­pinką, którą można przy­piąć lub odcze­pić w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tury panu­ją­cej na zewnątrz, to bar­dzo prak­tyczne roz­wią­za­nie. W sprze­daży znaj­dują się też parki ocie­plane prze­zna­czone wyłącz­nie na mrozy. Kap­tur chroni przed prze­szy­wa­ją­cym wia­trem i śnie­giem. Naj­mod­niej­sze fasony wyróż­niają się gustow­nym obszy­ciem kap­tura. Futrzany ele­ment nadaje parce dam­skiej wdzięku i bar­dziej wyra­fi­no­wa­nego stylu.

Ory­gi­nalna parka zimowa ma kolor zgni­łej zie­leni, czyli spe­cy­ficzny woj­skowy kolor. Można zna­leźć także kurtki we wzór moro, ale ele­gantki znajdą też szcze­gólne modele. Gra­natowa parka z bia­łym futer­kiem to nie­zwy­kle wysma­ko­wane połą­cze­nie. Czarne, beżowe i białe kurtki też nie są rzad­ko­ścią, ale naj­więk­szą uwagę przy­ku­wają modele w żywych kolo­rach. Parki najczę­ściej są gład­kie, jed­nak co sezon poja­wiają się uni­ka­towe odmiany mili­tar­nej kurtki pokryte inte­re­su­ją­cym prin­tem.

Modowe wskazówki — jak nosić kurtkę parkę

Tra­dy­cyjna parka docze­kała się wielu wer­sji. Wyjąt­kowo ceniony pozo­staje jed­nak kla­syczny model ze ścią­ga­czami w talii. Pier­wot­nie zada­niem ścią­ga­cza było lep­sze zabez­pie­cze­nie przed wia­trem i utrzy­ma­nie cie­pła, ale w parce dam­skiej pod­kre­śla on rów­nież talię. Długi płaszcz parka to praw­dziwy prze­bój, który dosko­nale spraw­dzi się w chłodne dni. Pod­kre­śla­nie talii nie jest obo­wiąz­kowe, a parka może być też noszona w bar­dzo swo­bodny spo­sób. Gdy pozo­sta­wisz ją luźną lub w ogóle roze­pniesz, a rękawy podwi­niesz ponad łokieć, uzy­skasz wów­czas mocno casu­alowy strój.

W przy­padku kurtki parki warto posta­wić na jed­no­lite kolory, które pasują do wszyst­kiego. Mili­tarne odcie­nie — od zie­lo­nego po khaki i jasny beż — rewe­la­cyj­nie kom­po­nują się z wie­loma kolo­rami. Także gra­nat zapew­nia nie­skoń­czoną liczbę opcji. Kla­syczna czerń to kolejna uni­wer­salna pro­po­zy­cja, ale decy­du­jąc się na parkę wio­senną, warto posta­wić na nieco jaśniej­szą kolo­ry­stykę. Znacz­nie lepiej spraw­dzi się wspo­mniany gra­nat. Czer­wone, żółte, poma­rań­czowe czy błę­kitne okry­cia spra­wią, że się wyróż­nisz, ale nie każdy ubiór będzie do nich paso­wał. Inten­sywne barwy wyma­gają bar­dziej roz­waż­nego podej­ścia do doboru pozo­sta­łych czę­ści gar­de­roby.

Kiedy jesie­nią lub wio­sną pada deszcz, kalo­sze okażą się fan­ta­stycz­nym uzupeł­nieniem parki. Do parki zimo­wej pasują zarówno ele­ganc­kie kozaki, jak i cie­plut­kie śnie­gowce. W cie­płe dni śmiało zakła­daj trampki, ale zgrabne obu­wie na obca­sie lub pła­skie bale­rinki też speł­nią swoje zada­nie, jeśli zostaną odpo­wied­nio dopa­so­wane do całej sty­li­za­cji. Ele­gancka odzież nie wyklu­cza nosze­nia parki, ale pod warun­kiem, że nie jest to kla­syczny dam­ski gar­ni­tur. Wie­czo­rowa suk­nia także wymaga zupeł­nie innej oprawy i nie należy jej łączyć z kurtką ani z płasz­czem parką.

Parka jest nie­ustan­nie odkry­wana na nowo, dzięki czemu pasuje do obec­nie panu­ją­cych tren­dów. Moda, które nie­ustan­nie pod­lega prze­obra­że­niom, dosto­so­wała męską mili­tarną kurtkę do kobie­cej syl­wetki. Dzięki temu panie mogą cie­szyć się swo­bodą, uni­ka­to­wymi sty­li­za­cjami oraz kom­for­tem, nawet gdy pogoda płata figle.

Podobne artykuły

Ostatnio dodane artykuły