Data publikacji:

Domowa instalacja elektryczna: jak wykonać?

Domowa instalacja elektryczna umożliwia korzystanie z urządzeń elektrycznych w domu. Płynie w niej prąd zmienny o napięciu 230 V. Z czego składa się domowa instalacja elektryczna? Domowa instalacja elektryczna: jak wykonać? Instalacje elektryczne: przepisy, normy. 
domowa instalacja elektryczna

Z czego składa się domowa instalacja elektryczna?

W skład instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych (co to jest domowa instalacja elektryczna?) wchodzą: rozdzielnice (tablice rozdzielcze), przewody, sprzęt elektrotechniczny i wyposażenie instalacyjne oraz urządzenia pomiarowe, automatyki i sterowania. 
W instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych rozróżnia się następujące elementy (elementy domowej instalacji elektrycznej):
 1. Przyłącze – jest to linia elektroenergetyczna, łącząca złącze elektryczne budynku z rozdzielczą siecią zasilającą.
 2. Złącze elektryczne – urządzenie służące do połączenia elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą budynku, bezpośrednio lub za pomocą wewnętrznej linii zasilającej.
 3. Rozdzielnia główna – element instalacji elektrycznej stosowany w budynkach o większej liczbie wewnętrznych linii zasilających (czyli gdy na przykład mieszkasz w domu szeregowym).
 4. Wewnętrzna linia zasilająca – obwód zasilający tablice rozdzielcze (piętrowe) usytuowane na każdej kondygnacji i rozdzielnice mieszkaniowe (to znów dla opcji budynków wielorodzinnych).
 5. Instalacja odbiorcza – część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym, a w razie braku układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego.

Co to jest domowa instalacja elektryczna?

Domowa instalacja elektryczna to określony zespół elementów połączonych ze sobą przewodami, w których płynie prąd.

Jakie są elementy domowej instalacji elektrycznej?

Domowa instalacja elektryczna to określony zespół elementów połączonych ze sobą przewodami, w których płynie prąd. Wszystko zaczyna się przy złączu – miejscu, w którym przewód elektryczny wchodzi do domu.
Elementy domowej instalacji elektrycznej to: rozdzielnica główna, ochrona instalacji elektrycznej, przewody elektryczne, gniazdka wtykowe i łączniki światła.

Domowa instalacja elektryczna – rozdzielnica główna

Co to jest rozdzielnica główna? O tym było słówko w poprzednim paragrafie (Z czego składa się domowa instalacja elektryczna?), a teraz nieco więcej. W tablicy głównej, inaczej zwanej tablicą rozdzielczą, znajdują się elementy sterujące i zabezpieczające. Najczęściej rozdzielnicę umieszcza się w holu, w widocznym miejscu i nie wyżej niż na wysokości dorosłego człowieka – tak, by w razie potrzeby łatwo było się do niej dostać. Rozdzielnice dostępne są jako wnękowe lub natynkowe.
 • Im bardziej rozbudowana instalacja, tym większą powierzchnię zajmuje rozdzielnica, gdyż muszą w niej pomieścić się wszystkie niezbędne moduły.
 • W rozdzielnicy zamontowane są wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadmiarowe dobrane do istniejących obwodów elektrycznych.
 • Umieszcza się w niej specjalne ograniczniki zabezpieczające przed ewentualnymi przepięciami, aparaturę w postaci lampek sygnalizacyjnych, sterowników i mierników zegarowych.

Co to jest domowa instalacja elektryczna? To też przewody elektryczne

W domach wyodrębnia się obwody elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz do odbiorników, które wymagają zabezpieczenia indywidualnego.
Dlatego też w budynkach jednorodzinnych stosuje się przewody o średnicy 1,5 lub 2,5 mm. Ma to na celu minimalizację spadków napięcia. Najbardziej rozpowszechnione jest układanie przewodów w tynku. Są to płaskie przewody wielożyłowe, pokryte podwójną warstwą izolacji. Przewody elektryczne montuje się także wewnątrz specjalnych rurek, które później zostają zatynkowane. 

Domowa instalacja elektryczna? Gniazda wtykowe i łączniki światła

Jeśli przewody biegną po powierzchni ściany, stosuje się gniazda natynkowe. W przypadku instalacji podtynkowej odpowiednie gniazda umieszczane są w specjalnych puszkach. 
 • Gniazda w pokojach wypoczynkowych umieszcza się 30–40 cm nad podłogą, a w kuchni i łazience na wysokości minimum 1 m.
 • Łączniki światła umieszcza się najczęściej 120–140 cm (chociaż coraz częściej około 100 cm) nad podłogą, po tej stronie drzwi co klamka.
Jeśli szukasz zapytania „domowa instalacja elektryczna schemat” lub „najprostszy schemat domowej instalacji elektrycznej”, to przykładowych schematów znajdziesz w internecie wiele. 

Instalacje elektryczne: przepisy, normy

Instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy muszą być zgodne z przepisami, które zawierają wymagania ogólne oraz muszą spełniać szczegółowe zapisy zawarte w polskich normach.
Podstawową jest Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Dodatkowe zalecenia zawierają dwie normy:
 1. Arkusz oznaczony jako część 4-41 – dotyczy ogólnych zasad ochrony od porażeń.
 2. Część o numerze 5-54 – dotyczy uziemień, przewodów ochronnych i przewodów połączeń ochronnych. 

Jakie są przeszkody w użytkowaniu instalacji elektrycznej?

Wymieniamy, jakie są przeszkody w użytkowaniu instalacji elektrycznej: 
 1. Nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru.
 2. Nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Kto dba o odpowiedni stan instalacji piorunochronnej na budynku?

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku.
Zdjęcie: Envato Elements
Ewa Doniec
Ewa Doniec

Podróże z plecakiem, kolarstwo szosowe, góry wysokie. Lawenda, makaron i wiatr. To moje „naj”, za którymi podążam, kosztując życie. Pilot wycieczek, absolwentka ekonomii oraz turystyki i rekreacji.